GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres projektu realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu);

lub

Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu);

lub

Są na ostatnim roku studiów wyższych;

 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy/czki Projektu zyskają:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery. Dla każdego/dej z uczestników/czek Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment, na podstawie których zdiagnozowane zostaną m.in. mocne strony, największe talenty, obszary do rozwoju;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
 4. Autoprezentacja – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom z autoprezentacji będzie zdobycie nowych umiejętności komunikowania oraz rozszerzenie już posiadanych umiejętności z zakresu budowania komunikatów i prezentowania treści. Dzięki zastosowaniu tej formy wsparcia każdy z beneficjentów ostatecznych nauczy się w jaki sposób skutecznie rozpoznać, a przede wszystkim obronić się przed wszechobecną manipulacją. Nabędą umiejętności i poszerzą kompetencje w zakresie prowadzenia spotkań i prezentowania własnych opinii. Dodatkowym efektem będzie umiejętność swobodnych wystąpień publicznych, w tym podczas rozmów kwalifikacyjnych, kierowanych do większego i mniejszego grona odbiorców. Po odbyciu warsztatów z autoprezentacji beneficjenci ostateczni projektu, będą potrafili zaprezentować się z jak najlepszej strony, co ułatwi poruszanie się na rynku pracy.
 5. Organizacja czasu pracy – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom z organizacji czasu pracy będzie umiejętność zarządzania zadaniami, pocztą elektroniczną, kalendarzem, sobą w czasie, swoimi priorytetami wspierane przez odpowiednie nawyki, środowisko i narzędzia. Celem warsztatów jest podniesienie efektywności osobistej uczestników, przegląd podejść, technik i narzędzi z obszaru efektywności osobistej i zarządzania czasem, opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami/e-mailami, kalendarzem i priorytetami, zwiększenie terminowości w realizacji zadań, a także efektywniejsze wykorzystanie funkcji programu MS Outlook do zarządzania informacją i planowania zadań.
 6. Cele, reguły, konsekwencje – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom będzie umiejętność prawidłowego formułowania celów, ich odpowiedniego szeregowania, co ułatwi zrozumienie własnej roli w osiągnięciu celów danego pracodawcy. Poprzez zastosowanie tej formy wsparcia beneficjenci nauczą się konsekwentnego postępowania i efektywnego dążenia do założonego sobie celu.
 7. Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom będzie poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole, poznanie zjawisk i sił działających w zespole, nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem, umiejętność korzystanie z narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu. Poprzez zastosowanie tej formy wsparcia beneficjenci ostateczni projektu nabędą praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania podczas pracy w zespole.
 8. Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom będzie umiejętność efektywnej pracy w zespole, współpracy przy realizacji wyznaczonych zadań i projektów, odpowiednie dysponowanie i zarzadzanie czasem podczas realizacji zleconych zadań, umiejętność radzenia sobie z emocjami w pracy, sprawne rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie w pracy podczas konfliktu w zespole. Nauczą się także, w jaki sposób pracować w zespole w sytuacji zmiany.
 9. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników/czek;
 10. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 11. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 12. Wsparcie opiekunów stażowych.

Dodatkowo w ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie w postaci szkolenia z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracodawców oraz pracowników firm. Dzięki szkoleniu zarówno pracodawca jak i obecni pracownicy firmy, ale przede wszystkim nowo przyjęty do pracy, czy też na staż uczestnik/czka Projektu, będą się czuli pewnie i komfortowo w środowisku pracy.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Szczegółowe informacje uzyskasz w biurze Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” przy ul. Sabały 60 lok. 17, 02-174 Warszawa, tel. 728 422 860, e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

Chcesz przystąpić do rekrutacji? Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania: