Korzyści finansowe związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie kredytów

Dofinansowanie kredytów

Wniosek o dofinansowanie kredytu może złożyć pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Dofinansowanie stanowiska pracy

Dofinansowanie stanowiska pracy

Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów jakie poniósł, w trakcie przystosowania stanowiska pracy przy którym pracuje osoba niepełnosprawna.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Dofinansowanie szkoleń i staży

Dofinansowanie szkoleń i staży

Pracodawca, który chce przygotować osoby niepełnosprawne na dane stanowisko przed podjęciem pracy, może zaproponować jej staż zawodowy. Wynagrodzeniem, w takim wypadku jest stypendium stażowe, które finansuje urząd pracy. Urzędy pracy mają także możliwość dofinansowania szkoleń pracowników niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wnioskować pracodawca, który zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na okres co najmniej 36 miesięcy. Pod hasłem „przystosowanie stanowiska pracy” należy rozumieć pomoc finansową w zakupie narzędzi pracy jak również elementów stanowiska pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę

Pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej oraz u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50% może ubiegać się o refundację dodatkowych kosztów jakie poniósł bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie na poziomie 25 etatów lub więcej, ale nie mają wymaganego procentowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca jest całkowicie zwolniony od wpłat na PFRON jeżeli zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest większe bądź równe 6% przy minimalnie 25 etatach.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Jeśli jest potrzeba, by niepełnosprawny pracownik był wspomagany na stanowisku pracy przez innego pracownika – czas pracy przeznaczony na tę pomoc może zostać dofinansowany.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: www.pfron.org.pl


Drukuj