O projekcie Nastaw się na pracę

znaki strona www

 

 

logo PFRON wersja podstawowa 238x125

 

 

 Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „Nastaw się na pracę”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

nastaw sie na prace1

I etap projektu realizowany jest w okresie od 1 luty 2020 r. do 31 marca 2021 r., II etap będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Ostatni – III etap będzie realizowany od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Cel Projektu Nastaw się na pracę

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanymoraz lekkim.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanymlub lekkim (lub orzeczenie równoważne).
 2. Na dzień przystąpienia do projektu nie będą osobami posiadającymi zatrudnienie.
 3. Nie biorą udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON

Uczestnicząc w Projekcie zyskujesz

 1. Wsparcie doradcy zawodowego/ coacha kariery, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery;
 2. Wsparcie psychologa;
 3. Atrakcyjne warsztaty, m.in.:
 • Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom z autoprezentacji będzie zdobycie nowych umiejętności komunikowania oraz rozszerzenie już posiadanych umiejętności z zakresu budowania komunikatów i prezentowania treści. Dzięki zastosowaniu tej formy wsparcia każdy z beneficjentów ostatecznych nauczy się w jaki sposób skutecznie rozpoznać, a przede wszystkim obronić się przed wszechobecną manipulacją. Nabędą umiejętności i poszerzą kompetencje w zakresie prowadzenia spotkań i prezentowania własnych opinii. Dodatkowym efektem będzie umiejętność swobodnych wystąpień publicznych, w tym podczas rozmów kwalifikacyjnych, kierowanych do większego i mniejszego grona odbiorców. Po odbyciu warsztatów z autoprezentacji beneficjenci ostateczni projektu, będą potrafili zaprezentować się z jak najlepszej strony, co ułatwi poruszanie się na rynku pracy.
 • Organizacja czasu pracy w kontekście celów, reguł i konsekwencji – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom z organizacji czasu pracy będzie umiejętność zarządzania zadaniami, pocztą elektroniczną, kalendarzem, sobą w czasie, swoimi priorytetami wspierane przez odpowiednie nawyki, środowisko i narzędzia. Celem warsztatów jest podniesienie efektywności osobistej uczestników, przegląd podejść, technik i narzędzi z obszaru efektywności osobistej i zarządzania czasem, opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami/e-mailami, kalendarzem i priorytetami, zwiększenie terminowości w realizacji zadań, a także efektywniejsze wykorzystanie funkcji programu MS Outlook do zarządzania informacją i planowania zadań.
 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom będzie poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole, poznanie zjawisk i sił działających w zespole, nabycie umiejętności sprawnego identyfikowania sytuacji konfliktowych oraz efektywnego zarządzania konfliktem, umiejętność korzystanie z narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu. Poprzez zastosowanie tej formy wsparcia beneficjenci ostateczni projektu nabędą praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywnego zachowania podczas pracy w zespole.
 • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność – Efektem uzyskanym dzięki warsztatom będzie umiejętność efektywnej pracy w zespole, współpracy przy realizacji wyznaczonych zadań i projektów, odpowiednie dysponowanie i zarzadzanie czasem podczas realizacji zleconych zadań, umiejętność radzenia sobie z emocjami w pracy, sprawne rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie w pracy podczas konfliktu w zespole. Nauczą się także, w jaki sposób pracować w zespole w sytuacji zmiany.
 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 • Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (15 uczestników w pierwszym okresie realizacji projektu)
 • Wsparcie opiekunów stażowych.

Dodatkowo w ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie w postaci szkolenia z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracodawców oraz pracowników firm. Dzięki szkoleniu zarówno pracodawca jak i obecni pracownicy firmy, ale przede wszystkim nowo przyjęty do pracy, czy też na staż uczestnik/czka Projektu, będą się czuli pewnie i komfortowo w środowisku pracy.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

Chcesz przystąpić do rekrutacji? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnij dokumenty rekrutacyjne znajdujące się poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne

 

 


Drukuj  

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nastaw się na pracę”

Załącznik 4

Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. „Nastaw się na pracę”

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Nastaw się na pracę”

Załącznik 5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - udział w projekcie

Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacja do projektu

Załącznik 6

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Załącznik 3

Karta rekrutacyjna do projektu pn. „Nastaw się na pracę”

Załącznik 7

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pn. „Nastaw się na pracę”