Zapytanie ofertowe nr 01/2020

dotyczące wyboru coach'a kariery/ doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie prowadzenia zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu oraz opracowanie i przygotowanie dla każdego z nich Indywidualnej Ścieżki Kariery,
w terminie 18.05.2020 r. – 31.12.2020 r. w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę”.

1. Nazwa i adres zamawiającego

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”

ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa

NIP: 9522121730

tel.: +48 666 410 224

Adres strony internetowej: www.reaxum.eu

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia przez coach'a kariery/ doradcę zawodowego zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu (wraz
z opracowaniem i przygotowaniem dla każdego z nich Indywidualnej Ścieżki Kariery)
w liczbie 66 godzin dla 11 beneficjentów ostatecznych projektu (śr. 6 godziny dla każdego z 11 beneficjentów ostatecznych projektu) w terminie 18.05.2020 r. – 31.12.2020 r. w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę”.

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie, w miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym z beneficjentów ostatecznych projektu.

Zajęcia z każdą z osób obejmują pomoc w rozwoju osobistym i wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu. Omówione zostaną możliwości eliminacji barier wejścia danej osoby na rynek pracy, w tym:

- określenie predyspozycji zawodowych oraz preferencji zawodowych beneficjentów (m.in. poprzez przeprowadzenie testu kompetencyjnego),

- udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,
- opracowanie i przygotowanie dla każdego z beneficjentów ostatecznych Indywidualnej Ścieżki Kariery, także w wersji papierowej,

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. możliwość skorzystania z instrumentów i narzędzi wsparcia aktywizacji zawodowej dostępnych
w PUP, WUP, PFRON),

- udzielanie porad umożliwiających dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej,

- udzielania wsparcia motywacyjnego, aby beneficjent uwolnił w sobie motywację wewnętrzną do tego, aby podejmować aktywności zmierzające do uzyskania zatrudnienia.

Zajęcia z coach’em kariery/ doradca zawodowym prowadzone będą w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę”, realizowanego w ramach umowy nr ZZB/000602/BF/D z dnia 24.04.2020 r. podpisanej pomiędzy Międzynarodową Fundacją „Reaxum”
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

79634000-7 – Usługi kierowania karierą

80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym usługę prowadzenia zajęć przez coach'a kariery/ doradcę zawodowego dla beneficjentów ostatecznych projektu w liczbie 66 godzin dla 11 beneficjentów ostatecznych projektu (śr. 6 godzin dla każdego
  z beneficjentów ostatecznych projektu) oraz opracowanie i przygotowanie dla każdego z beneficjentów ostatecznych Indywidualnej Ścieżki Kariery, także w wersji papierowej, w terminie 18.05.2020 r. – 31.12.2020 r. w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę”,
 • Złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Kompleksowe przeprowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 • Rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, kart czasu pracy, raportów z przeprowadzonych zajęć,
 • Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej
  z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,
 • Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dany częściowy przedmiot zamówienia,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • Uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać dla 11 beneficjentów ostatecznych projektu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 18.05.2020 r. - 31.12.2020 r. (łącznie 66 godzin).

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia coach'a i/lub uprawnienie doradcy zawodowego,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć jako coach w tym coach kariery i/lub jako doradca zawodowy,
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2027 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być:

 • w przypadku umowy zlecenie ceną brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związanymi z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
 • w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 • Załącznik nr 2,
 • Skan uprawnień,
 • Skan dokumentu poświadczającego doświadczenie w pracy jako coach kariery i/lub jako doradca zawodowy,
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 • W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skan wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją:

– w przypadku umowy zlecenie w kwocie brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związane z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
– w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT, a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.

 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać Imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy w zakresie zamówienia dotyczące danego wykonawcy:

Prowadzenia przez coach'a kariery/ doradca zawodowy zajęć dla 11 beneficjentów ostatecznych projektu, śr. 6 godzin dla jednego beneficjenta ostatecznego projektu, łącznie 66 godzin, w okresie 18.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Oferty muszą być złożone do dnia 15.05.2020 r. do godz. 24.00.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć przez coach'a kariery/ doradcę zawodowego
 w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę””.

Oferty otrzymane po 15.05.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena – 70%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (70%).

 • Doświadczenie – 30%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie
w prowadzeniu zajęć jako coach kariery/ doradca zawodowy. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 10 letnie doświadczenie jako coach kariery/ doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 • Cena – 70%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 70%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

 • Doświadczenie – 30%

Wykonawca, który posiada minimum 10 letnie doświadczenie w pracy jako coach kariery/ doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, uzyska 30 punktów.  Wykonawca, który posiada doświadczenie w pracy jako coach kariery/ doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, poniżej pomiędzy 5 a 10 lat otrzyma 15 punktów. Wykonawca, który posiada doświadczenie w pracy jako coach kariery/ doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnościami, poniżej 5 lat lub posiada poświadczenie jako coach kariery/ doradca zawodowy natomiast nie obejmuje ono osób z niepełnosprawnościami, powyżej 5 lat, otrzyma 5 punktów.

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 18.05.2020 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu
18.05.2020 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Nastaw się na pracę”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [POBIERZ]
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych [POBIERZ]

 

Drukuj