Zapytanie ofertowe nr 7/2019

dotyczące wyboru coach’a prowadzącego warsztaty wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w ramach projektu pn. „GraduatON”.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”
ul. Sabały 60 lok. 17, 02-174 Warszawa
NIP: 9522121730
tel.: +48 666 410 224
Adres strony internetowej: www.reaxum.eu

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia przez coach’a warsztatów z następujących tematyk:

 1. Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania,
 2. Organizacja czasu pracy - w kontekście celów, reguł i konsekwencji,
 3. Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole,
 4. Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

wraz w opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu. Z każdej z tematyk dwa warsztaty, prowadzone średnio dla 16 beneficjentów ostatecznych projektu, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Warsztaty z tematu "Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania", trwać będą 4 dni po 8 godzin dla każdej z grup (z możliwością podziału na dwa razy po dwa dni). Podczas jednego dnia warsztatów coach prowadzący warsztaty we własnym zakresie zagwarantuje uczestnictwo w nich 2 osób z działu HR firm, które będą współprowadzić zajęcia przez 4 godziny.

Warsztaty z tematyk: "Organizacja czasu pracy - w kontekście celów, reguł i konsekwencji", "Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole" oraz "Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność", trwać będą  po 2 dni po 8 godzin każdy, dla każdej z grup.

Skrypty dla każdego z beneficjentów projektu należy opracować wraz z wersją wydrukowaną zawierającą informacje przekazane podczas warsztatów, a także wiadomości i informacje uzupełniające tą wiedzę.

Warsztaty z coach’em prowadzone będą w ramach projektu pn. „GraduatON”, realizowanego w ramach umowy nr ABS/000002/07/D z dnia 30.10.2018 r. podpisanej pomiędzy Międzynarodową Fundacją „Reaxum” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV

80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80570000-0 – Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4. Zadania po stronie Wykonawcy

  • Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym usługę prowadzenia warsztatów z danej tematyki, w liczbie:
   • w przypadku warsztatów z tematu "Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania" - dwa czterodniowe warsztaty po 8 godzin każdego dnia przez coach’a wraz z opracowaniem skryptów dla łącznie max. 32 beneficjentów ostatecznych projektu,
   • w przypadku warsztatów z tematów: "Organizacja czasu pracy - w kontekście celów, reguł i konsekwencji", "Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole" oraz "Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność" - dwa dwudniowe warsztaty z każdej z tematyk po 8 godzin każdego dnia przez coach'a wraz z opracowaniem skryptów dla łącznie max. 32 beneficjantów ostatecznych projektu do każdej z tematyk,
  • Warsztaty odbywać się będą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „GraduatON”,
  • Złożenie w terminie załącznika nr 2,
  • Kompleksowe przeprowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  • Rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie list obecności, kart czasu pracy, list potwierdzających odbiór materiałów dodatkowych, korzystania z cateringu, raportów z przeprowadzonych zajęć,
  • Oznaczenie sal oraz budynków, w których prowadzone będą zajęcia zgodnie z zasadami projektu,
  • Zapewnienie możliwości udziału w warsztatach osobom z niepełnosprawnościami tj. w przypadku specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, zarówno sprzęt jak i materiały zostaną dostosowane do ich potrzeb, np. druk powiększony,
  • Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych (skrypt, ćwiczenia) i przekazanie ich każdemu beneficjentowi ostatecznemu biorącemu udział w projekcie w formie drukowanej,
  • Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu wsparcia,
  • Przeniesienia pełnych autorskich praw majątkowych do materiałów przygotowanych do poprowadzenia warsztatów w tym programu warsztatu i skryptu. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu,
  • Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
  • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
  • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
  • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia.
 • Uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie 14.11.2019 r. - 30.06.2020 r. – dokładne miejsce i termin zostaną wskazane przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli certyfikat/ zaświadczenia/ inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia warsztatów,
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2026 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być:

 • w przypadku umowy zlecenie ceną brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związanymi z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
 • w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 • Załącznik nr 2,
 • Skan uprawnień lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość prowadzenia warsztatów,
 • Skan referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami,
 • W przypadku posiadania doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z danej tematyki dla osób z niepełnosprawnościami – skan dokumentu poświadczającego doświadczenie,
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem iz oferta częściowa musi dotyczyć przynajmnej jednego całego warsztatu dla obu grup wraz z przygotowaniem skryptów dotyczących tego warsztatu,
 • W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skan wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją:
  – w przypadku umowy zlecenie w kwocie brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związane z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
  – w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT,
  a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać Imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy w zakresie zamówienia dotyczące danego wykonawcy:

1. Prowadzenia przez coach’a warsztatów z tematu "Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania" oraz opracowanie i przygotowanie skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu. Łącznie dwa czterodniowe warsztaty trwające po 8 godzin, prowadzone średnio dla 16 beneficjentów ostatecznych projektu (łącznie max. 32 beneficjentów ostatecznych projektu), w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Warsztaty będą prowadzone zgodnie z poniższym programem:

 1. Analiza sytuacji komunikacyjnej:
  • Kontekst „komunikacyjny” – Gdzie? Jak? Z kim i do kogo? – analiza sytuacji
  • Rola stereotypu w budowaniu przekazu informatycznego
  • Rola etykietowania w odbiorze komunikatu
 2. Perswazja słowna jako skuteczne narzędzie komunikacyjne:
  • Rola świadomości i podświadomości w komunikowaniu
  • Lingwistyczne wzorce budowania przekazów
  • Budowanie przekazu a jego odbiór
  • Percepcja postrzegania komunikatów
  • Stosowanie „magicznych” słów w komunikowaniu perswazyjnym
 3. Reguły wpływu i ich wykorzystanie w praktyce:
  • Rola dysonansu w komunikacji
  • Wykorzystanie reguł wywierania wpływu w budowaniu przekazu
  • Obrona przed technikami manipulacji zbudowanymi w oparciu o reguły wywierania wpływu
  • Sokratejska sztuka zadawania trafnych pytań
  • Trudne pytanie: „Dlaczego?”
 4. Emocjonalny wymiar komunikowania wielopłaszczyznowego:
  • Emocje w komunikowaniu
  • Sposoby wzbudzania określonych emocji w przekazie
  • Emocjonalny odbiór przekazu
  • Percepcja a odbiór komunikatu
 5. Styl myślenia i działania – czyli jak w oparciu o swój potencjał budować ścieżkę kariery:
  • Jak dostrzegać i mówić o swoim potencjale
  • Style poznawcze – rozumienie jakie są najsprawniejsze mechanizmy umysłu
  • Autodiagnoza własnego Stylu poznawczego (Stylu Myślenia i Stylu Działania)
  • Styl Działania - czyli wiedza, jaka droga zawodowa będzie dla mnie optymalna
  • Model Efektywności Procesu
  • Ja w zespole - czyli obszary własnej efektywności zespołowej
 6. Rozmowy kwalifikacyjne w praktyce:
  • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • Pytania, które zawsze się pojawiają
  • Odpowiedzi, czyli jak zaprezentować swój potencjał
  • Zasady skutecznego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność zaprezentowania swoich najlepszych kompetencji,
  • Poszukiwanie ofert pracy na aktualnym rynku,
  • Czytanie ogłoszeń o pracę – słowa klucze, oczekiwania, kompetencje
  • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej – rozmowy z zaproszonymi pracownikami HR.

 2. Prowadzenia przez coach’a warsztatów z tematu "Organizacja czasu pracy - w kontekście celów, reguł i konsekwencji" oraz opracowanie i przygotowanie skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu. Łącznie dwa dwudniowe warsztaty trwające po 8 godzin, prowadzone średnio dla 16 beneficjentów ostatecznych projektu (łącznie max. 32 beneficjentów ostatecznych projektu), w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Warsztaty będą prowadzone zgodnie z poniższym programem:

1. Celowość w działaniu – czynnik wspierający realizację celów:

  • Postawy (ABC) wspierające osiąganie celów,
  • Wypracowanie właściwych reakcji, określenie cele w różnych horyzontach czasowych,
  • Technika zarządzania organizacją (MBO) oparta na planowaniu i budżetowaniu,
  • Swobodne poruszanie się po celach organizacji i powiązanie celów osobistych z zawodowymi,

2. Poznanie zasad prawidłowego formułowania celów:

  • Sposoby określania celów, otwartą metodyką SMART oraz OKR,
  • Technika określania celów,
  • Techniki określania Action Planów –  strategia Kurta Vonneguta – Backward Planning,
  • Metodyka Dwójmyślenia (WOOP) G. Oettingen.

3. Lean Canvas jako narzędzie zbiorcze w strategii uzyskiwania celów biznesowych:

  • Wypracowanie strategii działania dzięki którym powiązane zostaną cele własne z organizacją,
  • Monitorowanie realizacji celów i zaangażowania się w tworzenie systemu monitorowania działań własnych.
  • Wykształcenie nawyków, by konsekwentnie realizować założone plany.

4. Efektywność a skuteczność

  • Różnica między efektywnością a skutecznością,
  • Determinaty efektywności na stanowisku pracy

5. Wielozadaniowość

  • Skutki przeciążenia poznawczego,
  • Wpływ wielozadaniowości na efektywność i skuteczność,
  • Wypracowanie własnych schematów działań i reakcji na pojawiające się trudności.

 6. Zarządzanie czasem

  • Techniki zarządzania czasem: Matryca Eisenhowera, Nadawanie priorytetów, Koło

 6. Umiejętności i pętla nawyków

  • Układ nabywania umiejętności,
  • Identyfikowanie własnych silnych stron  w kontekście poszukiwania szans na rynku pracy,
  • Model C5 – w ćwiczeniu „Jak mogę zrobić to lepiej?”

 

3. Prowadzenia przez coach’a warsztatów z tematu "Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole" oraz opracowanie i przygotowanie skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu. Łącznie dwa czterodniowe warsztaty trwające po 8 godzin, prowadzone średnio dla 16 beneficjentów ostatecznych projektu (łącznie max. 32 beneficjentów ostatecznych projektu), w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Warsztaty będą prowadzone zgodnie z poniższym programem:

 1. Wprowadzenie do komunikacji:
  • Skuteczność i efektywność stanowiskowa w zależności od umiejętności komunikacyjnych
  • Komunikacja werbalna, niewerbalna ora kontekst.
 2. Czynniki zewnętrzne wpływu na komunikację:
  • Analiza STOP
  • Czynniki zakłócające właściwy proces komunikacji

 3. Kontekst psychologiczny:

  • Analiza STOP
  • Czynniki zakłócające właściwy proces komunikacji

4. Słuchanie

  • Umiejętność słuchania
  • Techniki i sposoby aktywnego słuchania

5. Techniki budowania atmosfery i kierowania przebiegiem rozmowy

  • Narzędzia wpływy na klimat i proces rozmowy

6. Reguły konwersacyjne P. Grice

  • Zastosowanie poznanych metod
  • Efektywna rozmowa

7. Kwadrat komunikacji S. von Thun

  • Model komunikacji S. von Thun
  • Aktywne słuchanie
  • Formułowanie myśli w zależności od odbiorcy

8. Komunikacja

  • Wykorzystanie odpowiedniego modelu w zależności od okoliczności

9. Komunikat

  • Komunikacja werbalna
  • Projektowanie i budowanie właściwej komunikacji słownej

4. Prowadzenia przez coach’a warsztatów z tematu "Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność" oraz opracowanie i przygotowanie skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu. Łącznie dwa dwudniowe warsztaty trwające po 8 godzin, prowadzone średnio dla 16 beneficjentów ostatecznych projektu (łącznie max. 32 beneficjentów ostatecznych projektu), w miejscach i terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Warsztaty będą prowadzone zgodnie z poniższym programem:

 1. Determinaty właściwej pracy w zespole:
  • Marshmallow Challenge
  • Zasady i reguły właściwej współpracy
 2. Praca zespołowa - ogólnie:
  • Co wpływa pozytywnie na efekt pracy zespołowej?
  • Ja przebiega proces grupowy?
  • Czy jest różnica pomiędzy grupą a zespołem?
 3. Wiedza a emocje:
  • Schematy postępowań
  • Koncepcja Taksonamii Blooma
  • Obrona przed technikami manipulacji zbudowanymi w oparciu o reguły wywierania wpływu
 4. Sprawność pracy zespołowej:
  • "Więcej współpracy to mnie pracy"
  • Wypracowanie schematu postępowania przy organizowaniu pracy zespołowej
 5. Stres:
  • Zagrożenia oraz dobre strony stresu
  • Wpływ stresu na efektywność
 6. Konflikt a praca w zespole:
  • "Koło Moore"
  • Fazy konfliktu
  • Przeciwdziałanie i reagowanie
 7. Model zmiany
  • Transteoretyczny model zmiany Prochaski

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Oferty muszą być złożone do dnia 13.11.2019 r. do godz. 24.00

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia warsztatów przez coach’a w ramach projektu pn. „GraduatON””.

Oferty otrzymane po 13.11.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

   • Cena – 60%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu – prowadzenie doradztwa zawodowego. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (80%).

   • Doświadczenie – 40%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako coach. W tym doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ szkoleń z danej tematyki. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 2 warsztatów/ szkoleń tym zakresie dla osób z niepełnosprawnościami.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

   • Cena – 60%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 60%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

   • Doświadczenie – 40%

Wykonawca, który prowadził min. 2 warsztaty/ szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami z danej tematyki uzyska 40 punktów.  Wykonawca, który prowadził mniej niż 2 szkolenia/ warsztaty z danej tematyki dla osób z niepełnosprawnościami otrzyma 20 punktów.

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.11.2019 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „GraduatON”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [POBIERZ]
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych [POBIERZ]
Drukuj