Zapytanie ofertowe nr 8/2019

dotyczące wyboru psychologa, którego zadaniem będzie prowadzenia zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

1. Nazwa i adres zamawiającego

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”
ul. Sabały 60 lok. 17, 02-174 Warszawa
NIP: 9522121730
tel.: +48 666 410 224
Adres strony internetowej: www.reaxum.eu

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa prowadzenia przez psychologa zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w liczbie 468 godzin dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu (śr. ok. 14,5 godziny dla kazdego z 32 beneficjentów ostatecznych projektu) w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zajęcia prowadzone będą przez jednego psychologa, w miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym z beneficjentów ostatecznych projektu.

Zajęcia z każda z osób obejmują pomoc w rozwoju osobistym i wskazanie działań zmierzających do osiągnięcia założonego celu. Omówione zostaną możliwości eliminacji barier wejścia danej osoby na rynek pracy.

Zajęcia z psychologiem prowadzone będą w ramach projektu pn. „GraduatON”, realizowanego w ramach umowy nr ABS/000002/07/D z dnia 30.10.2018 r. podpisanej pomiędzy Międzynarodową Fundacją „Reaxum” a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Zapytanie dotyczy kodu CPV:

85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
79634000-7 – Usługi kierowania karierą

4. Zadania po stronie Wykonawcy

 • Złożenie w terminie oferty na formularzu załączonym do zapytania (załącznik nr 1) w obszarze określającym usługę prowadzenia zajęć przez psychologa dla beneficjentów ostatecznych projektu w liczbie 468 godzin dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu (śr. ok. 14,5 godziny dla każdego z beneficjentów ostatecznych projektu) w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”,
 • Złożenie w terminie załącznika nr 2,
 • Kompleksowe przeprowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
 • Rzetelne i terminowe, zgodne z wymogami projektowymi realizowanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie dzienników obecności, kart czasu pracy, raportów z przeprowadzonych zajęć,
 • Przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć do 7 dni roboczych po zakończeniu pełnego miesiąca,
 • Informowanie uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na dany częściowy przedmiot zamówienia,
 • Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału w postępowaniu firm pośredniczących.

5. Zadania po stronie Zamawiającego

 • Przygotowanie pełnej dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zamówienia,
 • Uregulowanie zobowiązania wynikającego z wystawionej na w/w przedmiot faktury lub rachunku we wskazanym terminie.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 15.11.2019 r. - 30.09.2020 r. (łącznie 468 godzin).

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków

Wymagania formalne wobec Oferenta/Wykonawcy:

 • posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, czyli uprawnienia psychologa,
 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiada udokumentowane min. 5 letnie doświadczenie w pracy psychologa z osobami z niepełnosprawnościami i/lub min. 1100 godzin pracy w tym zakresie,
 • nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 • dysponuje potencjałem organizacyjnym i merytorycznym niezbędnym do wykonania usługi,
 • zobowiązuje się w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2025 r.

Potwierdzenie powyższych warunków ujęte zostało w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

8. Waluta i warunki dotyczące rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia

Ceny oraz wartość zbiorcza zamówienia powinny być podane w złotych polskich i być:

 • w przypadku umowy zlecenie ceną brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związanymi z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
 • w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT.

Zamawiający nie wyraża zgody na płatność zaliczkową. Wymagany termin płatności FV nie krótszy niż 14 dni.

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem załącznika nr 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
 • Załącznik nr 2,
 • Skan uprawnień,
 • W przypadku posiadania doświadczenia w pracy psychologa z osobami z niepełnosprawnościami – skan dokumentu poświadczającego doświadczenie,
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
 • W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej skan wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
 • W danym obszarze Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia wymienionego poniżej, podając ją:
  – w przypadku umowy zlecenie w kwocie brutto wraz z kosztami podatkowymi i ubezpieczeniowymi leżącymi po stronie Zleceniodawcy związane z zawarciem umowy zlecenie (obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty),
  – w przypadku umowy o współpracy (samozatrudnienie) cena brutto wraz z podatkiem VAT w przypadku podatnika VAT,
  a także zbiorczo dla całej wartości zamówienia.
 • Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz powinna zawierać Imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz dane adresowe Wykonawcy.

Oferta powinna również uwzględniać poniższe elementy w zakresie zamówienia dotyczące danego wykonawcy:

Prowadzenia przez psychologa zajęć dla 32 beneficjentów ostatecznych projektu, śr. ok. 14,5 godzin dla jednego beneficjenta ostatecznego projektu, łacznie 468 godzin, w okresie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r.

10 .Osoba uprawniona do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest P. Marzena Kotwica – Koordynator projektu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z w/w osobą należy kontaktować się we wszelkich sprawach, dotyczących prowadzonego postępowania wyłaniania wykonawcy od momentu otrzymania niniejszego dokumentu, aż do rozstrzygnięcia wyboru.

11. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Oferty muszą być złożone do dnia 13.11.2019 r. do godz. 24.00.

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zatytułowaną następująco: „Oferta na usługę prowadzenia zajęć przez psychologa w ramach projektu pn. „GraduatON””.

Oferty otrzymane po 13.11.2019 r. nie będą rozpatrywane.

Wybór ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. i zakończony zostanie protokołem.

12. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie 7, a także w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena – 80%

Zamawiający będzie badał cenę dla każdego elementu z oferty, sumując wskazane wartości poszczególnych elementów zamieszczonych w zapytaniu. Najkorzystniejsza oferta otrzymuje maksymalną punktację, zgodnie z zastosowaną w zapytaniu ofertowym wagą (80%).

 • Doświadczenie – 20%

Zamawiający będzie badał, czy Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako psycholog. Max. punktację otrzymają Wykonawcy, którzy posiadają min. 5 letnie doświadczenie w tym zakresie i/lub min. 1100 godzin pracy w tym zakresie.

13. Sposób obliczenia oferty

Wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

 • Cena – 80%

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

((Cmin / Cbad) * 80%) * 100= Ilość punktów
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Cbad – cena brutto oferty badanej
100 – współczynnik stały

 • Doświadczenie – 20%

Wykonawca, który posiada minimum 5 letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako psycholog i/lub min. 1100 godzin racy w tym zakresie uzyska 20 punktów.  Wykonawca, który posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w w/w zakresie, poniżej 5 lat i/lub poniżej 1100 godzin pracy otrzyma 5 punktów.

14. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W dniu 14.11.2019 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oraz spełni inne wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Oceny i wyboru ofert dokona powołana w tym celu Komisja. Po dokonaniu oceny i wyborze oferty zostanie sporządzony protokół podpisany przez członków Komisji.

Wybranego kontrahenta Komisja zaprosi do podpisania umowy.

Jeżeli kontrahent, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert dla danego zapytania.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą mailową niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14.11.2019 r.

15. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

17. Finansowanie

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „GraduatON”.

18. Uwagi końcowe

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania nie zobowiązuje Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” do akceptacji oferty w całości lub w jej części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

19. Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [POBIERZ]
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych oraz braku powiązań kapitałowych lub osobowych [POBIERZ]

 

Drukuj