500 plus

500+ dla osób niepełnosprawnych

500

Jest to świadczenie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych, które jest wypłacane od października 2019 roku. Jest to świadczenie uzupełniające, które przysługuje osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

O świadczenie 500+ mogą ubiegać się:

- osoby, które ukończyły 18 rok życia

- osoby z orzeczeniem o całkowitej niepełnosprawności do pracy i samodzielnej egzystencji

- osoby o niezdolności do samodzielnej egzystencji

- osoby o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji

                                                                                                                   - osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji

 

Kwota tego świadczenia jest zależna od kwoty jaką pobieramy ze świadczeń, które są finansowane ze środków publicznych i nie może przekroczyć 1700 złotych (z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego i innych dodatków). Jeżeli pobierana renta, emerytura, bądź inne świadczenie finansowe ze środków publicznych wynosi więcej niż 1200 złotych a nie przekracza kwoty 1700 złotych wtedy wysokość świadczenia 500+ stanowi różnicę między kwotą 1700 złotych i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie 500+ nie jest opodatkowane, tak więc nie można dokonywać żadnych potrąceń tej kwoty. Co istotne świadczenie nie wlicza się do dochodów jak również nie zalicza się się do dochodów, od których odlicza się wydatki związane z rehabilitacją.

Warunkiem otrzymania 500+ jest złożenie specjalnego wniosku, który jest dostępny na platformie ZUS.

Poniżej załączamy link

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941


Drukuj