Prawa pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Na wstępie należy zaznaczyć, że to od pracownika zależy czy przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności nowemu pracodawcy. Jeżeli pracownik nie przedstawi wyżej wymienionego dokumentu, to  nie ponosi on żadnych konsekwencji, jedynie rezygnuje z przysługujących mu dodatkowych uprawnień i przywilejów, których byłby dysponentem jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Lista praw pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności:

  • Osoba niepełnosprawna może korzystać z dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Trwa ona 15 minut i wlicza się do czasu pracy;
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy. Jest on udzielany jest na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy każdego pracownika. Urlop ten przysługuje osobie z I i II stopniem niepełnosprawności w wymiarze 10 dni roboczych. Nabycie dodatkowego urlopu następuje w momencie, kiedy pracownik przepracuje pełen rok kalendarzowy posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, o którym pracodawca został powiadomiony;
  • Pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może skorzystać również z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może przeznaczyć na: uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie można zrobić tego poza godzinami pracy;
  • Osoba z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności normy są jeszcze bardziej rygorystyczne i wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (8 godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00). Ograniczenia dotyczące pory nocnej i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych.
  • Osoba niepełnosprawna może szukać ofert na otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej, przystosowanych do zatrudniania osób z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Drukuj