Aktualności

Konkurs na nazwę projektu

Konkurs na nazwę projektu.

 

Konkurs!!!

W związku z planowanym rozpoczęciem nowego projektu skierowanego zarówno do pracodawców jak również do kandydatów z niepełnosprawnością poszukujących zatrudnienia, Międzynarodowa Fundacja Reaxum wspólnie z firmą Feel Comfort organizuje konkurs pod nazwą: „Pomysł na nazwę projektu”.

Konkurs odbywać się będzie w dniach: 07.07.2020 – 12.07.2020 do godziny 23:59.

Ja zostać uczestnikiem konkursu?

Wystarczy dodać komentarz na Facebook-u Międzynarodowej Fundacji Reaxum pod postem dotyczącym konkursu, z napisanym w polskim języku zadaniem konkursowym. Każdy z uczestników ma nieograniczoną liczbę dodania komentarzy. Nazwa nowego projektu nie może być zbyt długa i musi jednoznacznie kojarzyć się z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 14.07.2020 do godziny 12:00.

Do zwycięzcy trafi bon do sieci sklepów Empik o wartości 50 złotych.


 

 

REGULAMIN KONKURSU

„POMYSŁ NA NAZWĘ PROJEKTU”

 

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Organizatorem” Konkursu jest Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” z siedzibą w Warszawie, ul. Komitet Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437139, NIP 9522121730, Regon 146358381 (dalej: „Organizator”).
 2. „Konkurs” – konkurs o tematyce „POMYSŁ NA NAZWĘ PROJEKTU” jest prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. „Komisja konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora.
 5. „Zgłoszenie Konkursowe” – komentarz na Facebook-u, zgodnie z § 4.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.
 4. Konkurs trwa od dnia 07.07.2020 r. do dnia 12.07.2020 r.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 4 poniżej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook, spełniającego warunki serwisu oraz bycie fanem profilu Organizatora – Międzynarodowa Fundacja Reaxum (polubienie fanpage’a MF Reaxum , adres URL: https://www.facebook.com/reaxum/ ).
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wiadomość Facebooku z informacją o chęci usunięcia zgłoszenia konkursowego. Wiadomość należy przesłać na adres URL: https://www.facebook.com/reaxum/

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie: https://www.facebook.com/reaxum/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.
 3. Zadaniem konkursowym jest napisanie w komentarzu nazwy do nowego projektu Międzynarodowej Fundacji Reaxum maksymalnie do 12.07.2020 roku do godziny 23.59. Nazwa musi być w języku polskim. Każdy uczestnik ma możliwość nieograniczonych komentarzy. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.
 4. Zwycięzcą zostanie osoba, której zgłoszenie zostanie wyłonione przez komisję konkursową.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zwycięskie zgłoszenie konkursowe zostanie ogłoszone w terminie do dnia 14.07.2020 r. do godziny 12:00.
 2. Zwycięzcy wskazanym w § 4 ust. 4 Organizator przewiduje wydanie następującej nagrody:

Kartę prezentową empik o nominale 50 złotych

 1. O wygranej, zwycięzca Konkursu powiadomiony będzie przez post opublikowany na stronie https://www.facebook.com/reaxum/
 2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości na Facebook-u.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.
 4. Nagrody określone w § 5 ust. 2 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 5. Nagroda zostanie wysłana drogą e-mailową bądź za pośrednictwem firmy Poczty Polskiej. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
  1. Odmówi przyjęcia nagrody,
  2. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu,
  3. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takie, co do których zwycięzca Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora i zostaną ostatecznie przyznane następnemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie spełniło wymagania Warunków Konkursu.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, będącego administratorem tych danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody
  i ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie na profilu facebookowym użytkownika i będzie obejmowało imię oraz nazwisko użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 5. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania – w tym celu zaleca się wystosowanie prośby na adres Organizatora.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacje – konkurs Międzynarodowa Fundacja Reaxum”.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj